Previous Next

Hellenic Research Foundation - "The exiled Erzurum/Ashkale 1943"

Presentation of the history documentary  "The Exiled Erzurum/Ashkale 1943" directed by Kalliopi Legaki (music by Eleni Karaindrou) at the Hellenic Research Foundation.

Participants:
Maria Krakonaki  - Historian
Angelos Surigos  -  Academic Professor at Panteio University

Irini Sarioglou  -  Secretary General of the H.H.F.